Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  a B-O-Marketing Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a B-O-Marketing Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a B-O-Marketing Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.mueller-sport.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a B-O-Marketing Kft. (székhely: 1145 Budapest, Torontál utca 19., cégjegyzékszám: 01-09-297448; telefonszám: +36-20-463-3432; adatvédelemmel kapcsolatosan: info@mueller-sport.hu; a továbbiakban, mint Adatkezelő). Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő az alább felsorolt Weboldalakon, telefonon, végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet.

1.2. Irányadó jogszabályok

Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • www.mueller-sport.hu , www.muellersport.hu weboldalakhoz (továbbiakban: „Weboldalak”) kapcsolódó adatkezelés;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor.
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a B-O-Marketing Kft. alábbi adatkezeléseire terjed ki:

 • www.mueller-sport.hu , www.muellersport.hu weboldalakhoz (továbbiakban: „Weboldalak”) kapcsolódó adatkezelés;
 • Telefonos ügyfélszolgálathoz, vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés;
 • Vevőszolgálathoz kapcsolódó adatkezelés;
 • A telefonhívások rögzítése;

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez, a lentebb meghatározottak szerint.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az egyes adatkezelési célokat a 4. fejezet ismerteti, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan. A főbb adatkezelési célok:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett számára az értékesítendő termékek bemutatása;
 • Megrendelések kezelése, szállítás, számlázás, fizetés;
 • Kintlévőségek kezelése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás;
 • Promóciók szervezése, bonyolítása;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy Adatkezelővel kapcsolatba lép, a Weboldalakon regisztrál, tájékoztatást kér, feliratkozik hírlevélre, megrendelést kezdeményez stb. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.
Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Amennyiben az érintett Adatkezelővel szerződés megkötését kezdeményezi (Ide értve azt az esetet is, amikor Adatkezelő kezdeményezi azt, korábbi hozzájárulás alapján), majd szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (megrendelő) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Szerződés jön létre akkor is, ha az érintett a Weboldalakon vagy telefonon rendel terméket Adatkezelőtől. Ebben az esetben a szerződéses nyilatkozat a Weboldalon, vagy tett nyilatkozat, amely során az érintett elfogadja Adatkezelő szerződési feltételeit. Amennyiben az érintett valamely, Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni, és anonimizált számla kiállítását kérni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
Amennyiben az adatkezelés szükséges Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben

 

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

3.1. Az adatok felvétele

Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatok felvétele történhet a Weboldalon (regisztrációval), telefonon, vagy e-mailben.

3.2. A kezelt adatok köre

Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.
Lakcím, szállítási, számlázási cím: Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettel való kapcsolattartás, számlázás.
Bejelentkezési név, jelszó: Az adatkezelés célja a Weboldal használatának biztosítása.
Megrendelt termékre, szállításra, fizetésre vonatkozó adatok: megrendelt termék, vásárlás ideje, módja, érintett megrendeléssel kapcsolatos nyilatkozatai. Az adatok kezelésének célja a termék szállítása, igények érvényesítése.
Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció: Az érintett által a regisztráció során megadott adatok, emellett az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így különösen az igények rendezéséhez szükséges adatok (név, elérhetőség, panasz tárgya, jellege). Adatkezelő kezeli az érintett által közölt panaszok, kifogások tartalmát is. Adatkezelő kezeli a rögzített hívásokat.
Egyéb adatok: Adatkezelő az érintettől egyéb adatok megadását kérheti, amelyek kezelésének célja reklámozás, promóciók szervezése. Ezen adatok megadása önkéntes. Adatkezelő ebben a körben jellemzően olyan adatot kezel, amelyek az érintett személyes körülményeire, preferenciára vonatkoznak (pl. nem, születési dátum, foglalkozás típusa, végzettség).
Technikai adatok, cookie-k: A fentieken túl Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, az alábbi 5.4. pontban meghatározottak szerint.

3.3. Az ügyfélfiók

Amennyiben az érintett megadja a szükséges adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, cím), és ahhoz hozzájárul, Adatkezelő létrehozza az érintett ügyfélfiókját. Az ügyfélfiók célja az, hogy az érintettnek lehetősége legyen arra, hogy valamennyi adatkezeléshez hozzáférjen, a bejelentkezési adatok megadásával, további adatok megadása nélkül. Ügyfélfiók létrehozására az érintett és Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel során van lehetőség. Az ügyfélfiókot törli Adatkezelő, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri. Az ügyfélfiók nem önálló adatkezelés, azt az érintett az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez kapcsolódóan hozhatja létre.

3.4. Profilalkotás reklámozási célból

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Adatkezelő a Weboldalon a reklámozás során profilalkotást végez.
Amennyiben az érintett regisztrál, a hozzájárulása visszavonásáig Adatkezelő jogosult az érintett részére reklámot küldeni. A reklámok tartalmának meghatározása során Adatkezelő felhasználja az érintett által megadott adatokat. Az, hogy a reklámban milyen ajánlat jelenik meg, profilalkotás eredménye. Ennek során a reklámok összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintett a kiküldendő reklám célcsoportjába tartozik-e.
A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen reklám kerüljön küldésre.
A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja, de ez esetben a jövőben nem tudunk értesítést küldeni jogos érdek alapján sem akciókról, kedvezményekről.

 

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Weboldalakon regisztráló személyek adatkezelése

Az adatkezelés leírása: A Weboldalakat bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. A regisztrációval létrejön az érintett ügyfélfiókja, amellyel a későbbiekben Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Weboldalunkon lehetősége van vendégként, regisztráció nélkül is rendelést leadni.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, részt vevő személyek tájékoztatása, hírlevelek, reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, név, e-mail cím, kuponkód (ha van), postacím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó. Emellett Adatkezelő kezeli az érintett egyéb adatait, amelyet Adatkezelő statisztikai reklámozási célra használ fel (pl. nem, születési dátum, foglalkozás típusa, végzettség). Ez utóbbi adatok megadása a regisztrációnak nem feltétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Adatkezelő nem törli az adatokat akkor, ha azok más adatkezeléshez kapcsolódnak, és az adatkezelés egyéb jogalapon alapul (pl. jogi kötelezettség, jogos érdek).

4.2. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és Adatkezelő között jogviszony jön létre. Nem szükséges az adatok kezelése, ha a vásárlás üzletben történik, és a megvásárolt termék sajátosságai (pl. terméktámogatás) nem teszik szükségessé az érintettekkel való kapcsolattartást. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalakon, vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A szerződés létrejötte automatikusan eredményezi a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok kezelésének elfogadását.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, kuponkód (ha van), postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Amennyiben a vásárlás során ügyfélfiók jön létre, Adatkezelő törli az adatokat, ha bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad.

4.3. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. A reklámozás során profilalkotás történik, a 3.4. pontban meghatározottak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes).
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri.

4.4. Az ügyfélszolgálathoz (vevőszolgálathoz) kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Adatkezelő, mint kereskedelmi tevékenységet végző személy, ügyfélszolgálatot tart fenn (egyes esetekben az adatkezelő a Vevőszolgálat elnevezést is használja). Az ügyfélszolgálat feladata Adatkezelő, mint kereskedő, és az érintettek közötti kapcsolattartás, igények kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Amennyiben az érintett telefonon lép kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, a hívás elején tájékoztatást kap az adatkezelésről, és arról, hogy a hívás folytatása hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben az Fgytv., amennyiben kötelező adatkezelést ír elő (pl. telefonhívások rögzítése).
A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek igényeinek kezelése, kérdéseik megválaszolása, panaszaik rögzítése és kivizsgálása, egyéb, az ügyfélkapcsolatból származó igények érvényesítése, kezelése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által a regisztráció során megadott adatok (lásd fenn), emellett az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így különösen az igények rendezéséhez szükséges adatok (név, elérhetőség, panasz tárgya, jellege). Adatkezelő kezeli az érintett által közölt panaszok, kifogások tartalmát is.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére jogszabály nem ad felhatalmazást.

4.5. A telefonhívások rögzítése

Az adatkezelés leírása: Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók, az érintettek számára is.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a hívás kezdeményezésével hozzájárul a rögzítéshez, figyelemmel arra, hogy a rögzítésről előzetesen tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel). Adatkezelő által üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálathoz bejövő hívások esetében az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése.
A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és Adatkezelő között a hívás révén jogviszony jön létre, vagy a felek jognyilatkozatot tesznek, az adatkezelés jogalapja a telefonhívással létrejött szerződés teljesítése, a szerződés megkötése érdekében kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja.
Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a beérkező és kimenő hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi panaszkezelés esetén. Mivel sok esetben a hívások nem szétválaszthatóak típusonként, így az ügyfelek érdekeit figyelembe véve, ugyanezt a megőrzési időt alkalmazzuk minden egyéb hívás esetén is.

4.6. Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés leírása: Adatkezelő rendszeresen folytat promóciókat, amelyek célja a reklámozás, ennek során a potenciális ügyfelek felkutatása, és velük kapcsolat létesítése. A promóciók során Adatkezelő személyes adatokat is gyűjthet (pl. kuponok útján).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatai megadásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Erről Adatkezelő az érintetteket minden esetben tájékoztatja.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a reklámozás, az érintettek adatainak rögzítése későbbi kapcsolatfelvétel céljából.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, melyek köre az egyes promóciókban eltérő lehet. Jellemzően rögzítésre kerül a név, e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére más jogalap nincs.

 

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik.

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében kockázat elemzést követően gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.
Adatfeldolgozók:

5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

5.5. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot Adatkezelő törli.

b. Az érintett a hozzájárulását visszavonja.

Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes.

Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, Adatkezelő az adatokat törli.

f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt.

Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az érintettek a marketing megkeresésekkel kapcsolatos hozzájárulásaikkal, és tárolt adataikkal kapcsolatban bármikor tájékoztatást vagy helyesbítést kérhetnek, visszavonhatják a hozzájárulásukat, korlátozást kérhetnek, vagy tiltakozhatnak.
Ezeknek a jogoknak az érvényesítésével kapcsolatban a következő elérhetőségek egyikén kereshetnek bennünket:
E-mail : info@mueller-sport.hu
Postai cím: B-O-Marketing Kft. – Adatvédelmi Tisztviselő; 1145 Budapest, Torontál utca 19.

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja Adatkezelőhöz. Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. Amennyiben bármilyen kérése, észrevétele vagy panasza adódna Cégünk adatkezelésével kapcsolatban kérem, szíveskedjen felkeresni kollégánkat az info@mueller-sport.hu címen, vagy az Adatvédelmi Tisztviselő részére küldött postai levélben a 1145 Budapest, Torontál utca 19. címen. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.